Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Wykorzystanie plików cookie
Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Wydajnościowe pliki cookie
Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi
×

Regulaminy

Regulamin Akcji Promocyjnej „Kredyt się opłaca”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Akcji Promocyjnej adresowanej do osób, które dokonują nabycia nieruchomości w inwestycji realizowanej przez Grupę Kapitałową Syrena Invest sp. z o.o., tj. Syrena Invest oraz spółki, w których Syrena Invest ma udział kapitałowy (zwanej dalej „Nieruchomością”), finansowanego kredytem udzielonym przez bank pozyskanym za pośrednictwem współpracujących z Organizatorem ekspertów z firmy Finamax Sp. z o.o. (zwanej dalej „Finamax”) albo ekspertów Notus Finanse S.A. (zwanej dalej „Notus”).
 1. Akcja promocyjna „Kredyt się opłaca” (zwana dalej „Akcją Promocyjną”) organizowana jest przez spółkę pod firmą Syrena Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742734, posiadającą NIP: 5252758124 oraz REGON: 380903354 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Przez osobę fizyczną rozumie się osobę fizyczną przystępującą do Akcji Promocyjnej poza wykonywaną działalnością gospodarczą, tj. dokonującą zakupu Nieruchomości nie związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (zwaną dalej „Uczestnikiem”).
 3. Uczestnikiem nie może być osoba, która jest zarejestrowana w bazie klientów Finamax lub korzystała z usług pośrednictwa finansowego Finamax (w przypadku Uczestników, którym bank finansuje nabycie Nieruchomości kredytem pozyskanym za pośrednictwem współpracującego z Organizatorem eksperta Finamax.
 4. Uczestnikiem nie może być osoba, która jest zarejestrowana w bazie klientów Notus lub korzystała z usług pośrednictwa finansowego Notus (w przypadku Uczestników, którym bank finansuje nabycie Nieruchomości kredytem pozyskanym za pośrednictwem współpracującego z Organizatorem eksperta Notus).
 5. Każdy Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, ma możliwość uzyskania Nagrody Pieniężnej, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 6. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia 01.08.2022 r. i będzie trwała do czasu jej zakończenia przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu.
 7. Z udziału w Akcji Promocyjnej wykluczeni są pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, osoby zarządzające spółką Organizatora, spółką Syrena Invest oraz spółkami, w których Syrena Invest ma udział kapitałowy, jak również pracownicy, współpracownicy, wpólnicy i osoby zarządzające spółką Finamax oraz Notus.

§ 2
Zgłoszenie

 1. Do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej niezbędne jest zgłoszenie Uczestnika, dokonane Organizatorowi w trakcie trwania Akcji Promocyjnej, przy czym przed uruchomieniem kredytu hipotecznego pozyskanego za pośrednictwem Finamax lub Notus, polegające na przesłaniu wiadomości e-mail na adres sprzedaz@syrenainvest.pl (dalej zwane „Zgłoszeniem”).
 1. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować podanie przez Uczestnika następujących danych: (i) imię i nazwisko Uczestnika, (ii) numer telefonu Uczestnika, (iii) adres e-mail Uczestnika, (iv) nazwę inwestycji, w której Uczestnik nabywa Nieruchomość, (v) imię i nazwisko eksperta finansowego wraz ze wskazaniem czy jest to ekspert firmy Finamax czy ekspert Notus, za pośrednictwem której Uczestnik chce pozyskać kredyt na zakup Nieruchomości, oraz (vi) numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacona Nagroda Pieniężna.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest całkowicie dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 3. Ponadto przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika na adres e-mail sprzedaz@syrenainvest.pl oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na zasady Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Akcji Promocyjnej oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem w celach związanych z Akcją Promocyjną.
 4. W przypadku zmiany danych podczas trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji danych poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: sprzedaz@syrenainvest.pl. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku zmiany danych obciążają Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu email i/lub numeru telefonu komórkowego i/lub numeru rachunku bankowego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do niego za na skutek okoliczności nieleżących po stronie Organizatora.

§ 3
Nagroda

 1. Wysokość Nagrody Pieniężnej wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
 1. W przypadku złożenia jednego wniosku kredytowego przez kilku Uczestników, Nagroda Pieniężna przysługuje tylko jednej osobie, wskazanej spośród osób wnioskujących o kredyt.
 2. Wypłata Nagrody Pieniężnej, wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych poniżej warunków, w czasie trwania Akcji Promocyjnej:
  a. dokonanie przez Uczestnika – przed uruchomieniem kredytu hipotecznego uzyskanego za pośrednictwem ekspertów Finamax lub ekspertów Notus współpracujących z Organizatorem w danej inwestycji realizowanej przez Grupę Kapitałową Syrena Invest sp. z o.o. – zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 2 Regulaminu;
  b. złożenie wniosków kredytowych za pośrednictwem Finamax lub Notus;
  c. uruchomienie kredytu przez bank w okresie trwania Akcji Promocyjnej lub trzech miesięcy po jej zakończeniu, przy czym przez uruchomienie kredytu rozumie się wypłatę przez bank co najmniej jednej transzy kredytu uzyskanego przez Uczestnika na zakup Nieruchomości nie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem Finamax lub Notus;
  d. poinformowanie Organizatora w terminie 14 dni od uruchomieniu kredytu udzielonego Uczestnikowi za pośrednictwem Finamax lub Notus o spełnieniu warunków niezbędnych do wypłaty Nagrody Pienieżnej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sprzedaz@syrenainvest.pl.
 3. Niedopełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków zawartych w ust. 3 powyżej zwalnia Organizatora z obowiązku wypłacenia Nagrody Pieniężnej.
 4. Wypłaty Nagrody Pieniężnej dokonuje Organizator Akcji Promocyjnej na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu, w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o spełnieniu warunków niezbędnych do wypłaty Nagrody Pienieżnej, zgodnie z ust. 3 lit. d powyżej.
 5. Jeżeli Uczestnik Akcji Promocyjnej dokona nabycia kilku Nieruchomości finansowanego kredytem udzielonym przez bank pozyskanym za pośrednictwem Finamax lub Notus otrzyma nagrodę pieniężną od każdego uruchomionego kredytu na zakup Nieruchomości nie związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednakże kwota uzyskana z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej – co wiąże się z jednoczesnym usunięciem jego danych osobowych z listy mailingowej – Uczestnik traci prawo do Nagrody Pieniężnej.
 7. Organizator oświadcza, że według najlepszej wiedzy Organizatora opodatkowanie nagród określone jest w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, według najlepszej wiedzy Organizatora nagrody zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy Uczestnik spełnia warunek określony w ust. 6 powyżej.

§ 4
Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator – spółka pod firmą Syrena Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742734, posiadająca NIP: 5252758124 oraz REGON: 380903354.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Akcji Promocyjnej).
 4. Uczestnicy podają dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację Akcji Promocyjnej przez Organizatora i wykonanie umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej przez okres jej trwania, a po zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Akcji Promocyjnej lub w celu wypełnienia przez Organizatora innych obowiązków prawnych.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych w każdym czasie i ich poprawiania bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania i żądania ich usunięcia. Złożenie sprzeciwu oraz żądania usunięcia danych następuje za pośrednictwem e-maila: sprzedaz@syrenainvest.pl, w takim wypadku Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Akcji Promocyjnej.
 7. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Akcji Promocyjnej, można znaleźć w Polityce RODO znajdującej się na stronie www. https://www.syrenainvest.pl.

§ 5
Reklamacje i skargi

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane pracownikom biura sprzedaży w Warszawie przy ul. Mińskiej 45, lokal 206, pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: sprzedaz@syrenainvest.pl.
 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady realizacji Akcji Promocyjnej. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.syrenainvest.pl. oraz u pracowników biura sprzedaży (ul. Mińska 45, lok. 206, Warszawa).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie opublikowania na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że nagrody nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejścia w życie zmian.
 3. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Akcji Promocyjnej w dowolnym momencie pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Uczestników o swojej decyzji za pośrednictwem strony internetowej (opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej https://www.syrenainvest.pl.), z zastrzeżeniem, że Uczestnicy, którzy zgłosili się do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej przed jej zakończeniem mają prawo do otrzymania nagrody jeżeli w okresie trzech miesięcy po zakończeniu Akcji Promocyjnej spełnili oni warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji Promocyjnej będą w razie braku możliwości zakończenia ich na drodze polubownej rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń +48 882 119 122

Szybki telefon