Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Wykorzystanie plików cookie
Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Wydajnościowe pliki cookie
Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi
×

Rodo

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych, które zamierzają udzielić lub udzieliły Syrena
Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajęczej 15, 00-351 Warszawa zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (dalej „Państwo”).
Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń
przychodzących lub wiadomości SMS/MMS.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa
poinformować, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Syrena Management Sp. z o.o. , wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS 0000742734, posiadająca numer NIP: 5252758124 oraz REGON: 380903354, o
  kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN, w całości wpłaconym (dalej „Administrator”);
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  a. na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w
  celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej
  zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może
  zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed
  rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne
  dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem.
  b. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO); Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora
  lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas
  przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim
  uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną,
  Administrator zanalizował ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony
  danych osobowych. Przykładami takich ”uzasadnionych interesów” jest wykorzystanie plików cookies oraz
  profilowanie w celach marketingowych.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  a. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko,
  adres e-mail oraz numer telefonu;
  b. dane dotyczące Państwa preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa
  lub od dostawców zewnętrznych, np. portali nieruchomości, portali społecznościowych;
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów i usług Syrena Invest
  Sp. z o.o oraz podmiotów powiązanych z Syrena Invest Sp. z o.o., których aktualna lista znajduje się na
  stronie www.syrenainvest.pl/rodo/lista-spolek-zaleznych/.
 5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej albo bezpośrednio od
  Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak:
  a. portale nieruchomościowe (np. www.rynekpierwotny.pl, www.gratka.pl, www.otodom.pl,
  www.tabelaofert.pl, www.morizon.pl, www.obido.pl);
  b. portale społecznościowe (np. Facebook);
  c. osoby fizyczne w związku z programem poleceń.
 6. w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową, Państwa dane osobowe mogą być
  powierzane i udostępniane następującym podmiotom:
  a. pośrednikom finansowym,
  b. podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT dedykowanymi działalności marketingowej (np.
  system CRM, system Marketing Automation);
  c. dostawcom usług w chmurze;
  d. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie sprzedaży i komercjalizacji lokali
 7. w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu
  bezpośredniego, Państwa dane będą regularnie usuwane wraz z momentem cofnięcia zgody;
 8. przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:
 1. przysługuje Państwu:
  • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do żądania przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby Administratora lub
  poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.syrenainvest.pl/kontakt
 2. mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych
  osobowych narusza przepisy RODO;
 3. podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu
  bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
  wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego
  wobec Państwa.
 4. Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
  tym do profilowania. W wyniku takich działań Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się
  wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec
  Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpłynąć.
  Profilowanie jest stosowanym przez Administratora procesem automatycznego przetwarzania dotyczących
  Państwa informacji, w tym danych osobowych, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, adres zamieszkania czy
  preferencje co do określonych produktów lub usług, których marketing Administrator prowadzi. Proces ten służy
  do zbudowania Państwa profilu oraz analizy tego profilu.
  W związku z uczestnictwem przez Państwa w akcjach promocyjnych inwestycji realizowanych przez
  Administratora i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem, Państwa dane osobowe są profilowane na
  potrzeby marketingu. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez
  Administratora produktów lub usług do Państwa potrzeb. Profilowanie nie ma wpływu na Państwa sytuację
  prawną.
  Do celów profilowania Administrator wykorzystuje dane, o których mowa w punkcie 3 powyżej, tj. zarówno dane
  przekazane przez Państwa bezpośrednio, jak również dane dotyczące, przykładowo, Państwa aktywności na
  stronie internetowej określonej inwestycji, zebrane za pomocą plików cookies oraz dane pozyskane ze źródeł
  zewnętrznych, np. portalu Facebook. Administrator zapewnia, aby pozyskiwanie i wykorzystywanie takich danych
  odbywało się bez nadmiernej ingerencji w Państwa prywatność.
  Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Państwa preferencje, dostosowują do
  nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych
  wobec Państwa lub personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za Państwa odrębną zgodą.
  Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do
  konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. Oznacza to również, iż osobom lub grupom osób
  przyporządkowanym do określonych kategorii, opartych przykładowo o dane dotyczące wieku lub płci, mogą być
  przekazane określone komunikaty reklamowe dostosowane do ich wieku lub płci.
  Ponadto, mogą być Państwo adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane
  statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym strony internetowe
  Administratora mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji Administratora podczas pobytu
  na innych stronach internetowych.
  Administrator wdrożył właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawo do wyrażenia
  własnego stanowiska oraz do zakwestionowania podjętych w ten sposób decyzji.
 5. podczas Państwa aktywności na stronie internetowej www.syrenainvest.pl przypisywane są Państwu
  identyfikatory plików cookies generowane przez Państwa urządzenia, aplikacje, narzędzia itp. Na podstawie tych
  identyfikatorów Administrator, w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi za pomocą serwerów
  internetowych, może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności, tworzyć profile i identyfikować Państwa
  tożsamość.
  Szczegółowe zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies określa dokument „Polityka Cookies”, z którym
  mogą się Państwo zapoznać pod adresem www.syrenainvest.pl /polityka-cookies/
 6. niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 27.02.2021r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli
  będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu
  danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane
  za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.
SPÓŁKI ZALEŻNE
www. syrenainvest.pl /rodo/lista-spolek-zaleznych/.

1. Syrena Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
2. Syrena Invest Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
3. Syrena III Sp. z.o.o, z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
4. Syrena IV Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
5. Syrena V Sp. z.o.o, z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
6. Syrena VI Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
7. Syrena VII Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
8. Syrena VIII Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15
9. Syrena IX Sp. z o.o., z siedzibą w 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 15

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń +48 882 119 122

Szybki telefon